logo, Kalász Vivien fotográfus

Adatkezelési tájékoztató

 

A lényeg röviden

 

  • A személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtöm és kezelem.
  • Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldök, rendszerüzenet azonban anélkül is küldhető.
  • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
  • Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
  • Bárkinek felvilágosítást nyújtok a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeim egyikén.
  • A személyes adatok törlése iránti igényt szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeim egyikére kérem eljuttatni.

 

 

Bővebben a jogszabály előírásai szerint

 

1. Az Adatkezelő adatai:

Vállalkozó: Kalász Vivien e.v., (Kalász Vivien Photography)

Székhely: 1062 Budapest, Székely B. u. 23.

Adószám: 68670029-1-42

e-mail: kapcsolat@kalaszvivien.com,

 

mint a www.kalaszvivien.com oldal üzemeltetője, a továbbiakban Szolgáltató/Adatkezelő.

 

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásairól, kedvező ajánlatairól és egyéb akcióiról szóló elektronikus hírlevelek küldése az Érintett által megadott elérhetőség(ek)re, illetve az Érintett e célból történő telefonos megkeresése az Érintett által megadott telefonszámon.

(Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-136967/2018.)

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adataik megadása során az Érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg az Adatlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő vállalkozó szolgáltatásai iránt érdeklődőknek (a továbbiakban: Érintett) lehetőségük van a külön erre a célra rendszeresített "Hírlevél feliratkozás" űrlapon illetve papíralapú Adatlapon is (a továbbiakban együtt: Adatlap) személyes adataikat megadni annak érdekében, hogy az Adatkezelő megkeresse őket üzleti ajánlataival, marketing küldeményeivel. A marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás esetén a következő adatok adhatók meg: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, születési idő*, telefonszám. (A csillaggal jelölt adat opcionális.)

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza az ilyen megkeresések fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, ahhoz adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe. (Mailchimp?)

 

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a kapcsolat@kalaszvivien.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1062 Budapest, Székely B. u. 23.; mindkét esetben a levelezési cím megadásával.  Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

 

Érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a kapcsolat@kalaszvivien.com e-mail címen vagy a 1062 Budapest, Székely B. u. 23. postai címen, mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

Érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a kapcsolat@kalaszvivien.com e-mail címen vagy postai úton a 1062 Budapest, Székely B. u. 23. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintettet a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

Az Érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg marketing célból telefonon vagy elektronikus levél útján. Az érintett a direkt marketing megkeresések fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a kapcsolat@kalaszvivien.com e-mail címen, illetve a 1062 Budapest, Székely B. u. 23. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és az érintettet a továbbiakban ilyen célból nem keresi meg.

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő ennek nem felel meg, úgy írhat az Adatkezelőnek a kapcsolat@kalaszvivien.com e-mail címre, vagy a 1062 Budapest, Székely B. u. 23.  postai címre.

 

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5.

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

 

© 2018 KALÁSZ VIVIEN PHOTOGRAPHY

Az oldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A szöveget részben vagy egészben, illetve a képeket másolni, elektronikus vagy egyéb formában felhasználni

kizárólag az oldal tulajdonosának írásos beleegyezésével lehet.

 

e-mail: kapcsolat [kukac] kalaszvivien [pont] com ◦ Szakképzettség: Alkalmazott fotográfus 5421101 0000 00 00 ◦ Europass bizonyítvány száma: 779710

Kalász Vivien e.v., 52079577 ◦ Adószám: 68670029-1-42 ◦ NAIH-136967/2018

 

 

 

 

 

Tárhelyszolgáltató: